SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

Úprava a čištění vod

Technologie spalování

Projekční činnost

Průmyslová automatizace

Výroba rozvaděčů

Všechny segmenty

Úprava a čištění vod

Návrh a dodávka technologie pro úpravu a čištění vod v různých oblastech. Jedná se především o technologie v energetice, průmyslu, čistíren průmyslových vod a úpraven pitné vody.

Pro sektor energetiky:

 • Chemická úpravna přídavné vody energetických ceků čiřením, filtrací, změkčením dekarbonizací, demineralizací
 • Úprava nečistých kondenzátů výtopen a tepláren
 • Úprava turbínových kondenzátů vysokotlakých energetických provozů
 • Tepelná úprava vody, tzn. termické odplynění, uvolňování tlaku horkých vod, chlazení, ohřevy, atp.
 • Úprava vody pro doplňování chladících systémů (boční filtrace a kodiciování)
 • Úprava doplňkových vod teplotních horkovodních soustav
 • Úprava teplé užitkové vody

Pro průmysl:

 • Úprava vod pro textilní průmysl (barevny, přádelny, koželužny atp.)
 • Úprava technologických vod pro chemický a potravinářský průmysl
 • Úprava doplňkových a cirkulačních vod pro hutní provozy (válcovny, tažírny, atp.)

Čistírny průmyslových odpadních vod

 • Čistírny důlních vod (z povrchové a důlní těžby)
 • Čistírny průmyslových odpadních vod specificky znečištěných včetně radioaktivních látek a těžkých kovů

Úpravy pitných vod

 • Úpravy vod obsahující specifické znečištěniny (těžké kovy, radon, radioaktivní soli, atp.) na kvalitu pitné vody
 • Úpravy pitných vod malé a střední velikosti ve strojním provedení
Úprava a čištění vod Úprava a čištění vod Úprava a čištění vod

Technologie spalování

Návrh a dodávka technologických zařízení pro kotelny, teplárny a výtopny nejvyšší kvality s minimálním dopadem na životní prostředí. Jedná se především o nejmodernější konstrukce kotlů v početných vývojových řadách s vysokou účinností na různé druhy paliv.

Technologické zařízení pro kotelny, teplárny a výtopny

 • Balené kotle (palivo olej – zemní plyn)
 • Fluidní kotle
 • Olejové a plynové kotle
 • Granulační kotle
 • Kotle na odpadní teplo (spalinové)

Chemické čištění vnitřních povrchů technologických zařízení

 • Kotle
 • Hákové systémy
 • Potrubní systémy
 • Chladící věže
 • Výměníky
 • Topné soustavy

Tepelné výměníky a kondenzátory

Tlakové nádoby, Ocelové konstrukce, Potrubí

Technologie spalování Technologie spalování

Projekční činnost

V rámci stavebního oddělení provádíme inženýrsko-projektové práce zejména průmyslových staveb, staveb v klasické energetice a teplárenství. Dále provádíme projekční a koordinační činnost při tvorbě nového nebo při úpravách stávajícího generelu (základní mapy závodu). Dalšími činnostmi stavebního oddělení je poradenská činnost, vykonávání autorského dozoru a technického dozoru investora. Zajistíme a vypracujeme vstupní podklady pro investiční činnosti, případně zadání stavby.

Naše společnost disponuje kapacitou umožňující projekci systému kontroly a řízení, měření a regulace a elektro. Vysoce kvalifikovaní pracovníci zajišťují návrh řešení v daných oblastech s důrazem na ekonomiku, efektivitu a minimální dopad na životní prostředí.

V rámci projekční činnosti zajišťujeme:

 • Technicko-ekonomická studie
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí so umístění stavby nebo zařízení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Zadávací dokumentace stavby
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • Realizační projektovou dokumentaci stavby
 • Dokumentaci skutečného provedení stavby

Dokumentace je standardně zpracována systémem:

 • AutoCAD
 • ELCAD/AUCOPLAN
 • EPLAN
Projekční činnosti Projekční činnosti Projekční činnosti

Průmyslová automatizace

Naše společnost zajišťuje komplexní služby v oblastech systémů kontroly řízení, průmyslové automatizace a systémů elektro a MaR. Zajišťujeme dodávky, montáž, SW práce, uvedení do provozu a řízení stavby včetně záručního i pozáručního servisu.

Vynikáme specializací na řízení procesů v oblasti klasických elektráren a tepelných soustav.

V rámci systému kontroly a řízení pracujeme s řídicími systémy:

 • SIEMENS Simatic
 • SIEMENS Tepeleperm XP (DCS)
 • Schneider Electric SCADAPack
 • Schneider Electric Telemechanique
 • Amit

V rámci systému kontroly a řízení pracujeme se SCADA systémy:

 • Citect
 • ClearSCADA
 • WinCC
 • InTouch
 • Promotic
Průmyslová automatizace Průmyslová automatizace

Výroba rozvaděčů

Zajišťujeme výrobu rozvaděčů od návrhu včetně vyhotovení dokumentace, přes realizaci až po revizní činnost. Klademe důraz na individuální přístup s ohledem na požadavky zákazníka. Rozvaděče jsou montovány zkušenými pracovníky do typově odzkoušených skříní a osazeny kvalitními prvky renomovaných výrobců.

Zajišťujeme výrobů rozvaděčů:

 • Rozvaděče NN
 • Rozvaděče VN
 • Rozvaděče MaR
Výroba rozvaděčů Výroba rozvaděčů